Chi phí thanh toán giao dịch bên liên kết không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào liên quan đến ngành nghề hoặc hoạt động của người nộp thuế; không có quyền lợi hoặc trách nhiệm liên quan đến tài sản, hàng hóa, hoặc dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế.

giao dịch liên lết

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày 5/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định này kế thừa các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP mà trong thực tế không có vướng mắc, đồng thời sửa đổi và bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch.

Nghị định được xây dựng dựa trên nguyên tắc thể hiện quan điểm và đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc quản lý thuế, bao gồm cả quản lý thuế đối với giao dịch liên kết. Nghị định bao gồm 4 Chương, 23 Điều, và có một số điểm mới như sau:

Theo Nghị định này, các khoản vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài và cho các doanh nghiệp vay lại; các khoản vay đầu tư cho các chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội… không phải kê khai giao dịch liên kết.

giao dịch liên kết

>>> Xem thêm: QUY ĐỊNH VỀ CHỮ VIẾT, CHỮ SỐ VÀ ĐƠN VỊ TÍNH SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

1. Chi phí của giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ, bao gồm:

 • Chi phí thanh toán cho bên liên kết không tham gia vào bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào liên quan đến ngành nghề hoặc hoạt động của người nộp thuế, và không có quyền lợi hay trách nhiệm liên quan đến tài sản, hàng hóa, hoặc dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế;
 • Chi phí thanh toán cho bên liên kết có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng quy mô tài sản, số lượng nhân viên và chức năng sản xuất, kinh doanh không tương xứng với giá trị giao dịch mà bên liên kết nhận được từ người nộp thuế;
 • Chi phí thanh toán cho bên liên kết là đối tượng cư trú tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không thu thuế thu nhập doanh nghiệp, và không góp phần tạo ra doanh thu hay giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.

2. Chi phí dịch vụ giữa các bên liên kết:

a) Ngoại trừ các khoản chi quy định tại điểm b dưới đây, người nộp thuế được trừ các khoản chi phí dịch vụ vào chi phí tính thuế trong kỳ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

 • Dịch vụ được cung cấp có giá trị thương mại, tài chính, kinh tế và phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế; 
 • Dịch vụ từ các bên liên kết được cung cấp trong điều kiện và hoàn cảnh tương tự như các bên độc lập; 
 • Phí dịch vụ được thanh toán theo nguyên tắc giao dịch độc lập và phương pháp tính giá giao dịch liên kết, hoặc phân bổ mức phí dịch vụ giữa các bên liên kết phải được áp dụng thống nhất trong toàn tập đoàn đối với các dịch vụ tương tự. 
 • Người nộp thuế phải cung cấp hợp đồng, chứng từ, hóa đơn và thông tin về phương pháp tính, yếu tố phân bổ và chính sách giá của tập đoàn đối với dịch vụ được cung cấp.

Đối với các trung tâm thực hiện chức năng chuyên môn hóa và tạo giá trị gia tăng của tập đoàn, người nộp thuế phải xác định tổng giá trị tạo ra từ các chức năng này và mức phân bổ lợi nhuận phù hợp với giá trị đóng góp của các bên liên kết sau khi trừ đi mức phí dịch vụ tương ứng cho bên liên kết thực hiện chức năng điều phối và cung cấp dịch vụ của giao dịch độc lập tương đương.

b) Các chi phí dịch vụ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 

 • Chi phí phát sinh từ các dịch vụ chỉ phục vụ lợi ích hoặc tạo giá trị cho các bên liên kết khác; 
 • Dịch vụ phục vụ lợi ích cổ đông của bên liên kết; dịch vụ tính phí trùng lặp do nhiều bên liên kết cung cấp cho cùng một loại dịch vụ, không xác định được giá trị gia tăng cho người nộp thuế; 
 • Dịch vụ về bản chất là các lợi ích mà người nộp thuế nhận được do là thành viên của một tập đoàn;
 • Chi phí mà bên liên kết cộng thêm đối với dịch vụ do bên thứ ba cung cấp qua trung gian bên liên kết không đóng góp thêm giá trị cho dịch vụ đó.
giao dịch liên kết

3. Tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

a) Tổng chi phí lãi vay, sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ, được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ, cộng với chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ, cộng với chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế.

b) Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm a có thể được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo, nếu tổng chi phí lãi vay được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm a. Thời gian chuyển chi phí lãi vay liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

c) Quy định tại điểm a không áp dụng với các khoản vay của người nộp thuế: 

 • Tổ chức tín dụng theo Luật Các tổ chức tín dụng; 
 • Tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm;
 • Các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài và cho các doanh nghiệp vay lại;
 • Các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững);
 • Các khoản vay đầu tư cho các chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và các dự án phúc lợi công cộng khác).

d) Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Chi phí tính thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.