Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thay đổi kỳ kế toán để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và mục tiêu quản lý của mình. Khi thực hiện thay đổi kỳ kế toán, doanh nghiệp cần chú ý lập và trình bày Báo cáo tài chính tuân thủ đúng các nguyên tắc và quy định của pháp luật.

thay đổi kỳ kế toán

Kỳ kế toán là gì?

Căn cứ khoản 14 Điều 3 Luật Kế toán 2015 quy định kỳ kế toán như sau:

Kỳ kế toán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.

Các loại kỳ kế toán 

Kỳ kế toán được chia thành các loại theo quy định tại Điều 12 Luật Kế toán 2015, cụ thể như sau: 

1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau: 

  • Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế; 
  • Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý; 
  • Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng. 

2. Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lập được quy định như sau: 

  • Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ đầu ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; 
  • Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ đầu ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán có hiệu lực đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Đơn vị kế toán khi bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản thì kỳ kế toán cuối cùng tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này đến hết ngày trước ngày quyết định chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản đơn vị kế toán có hiệu lực. 

4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng. 

thay đổi kỳ kế toán

>>> Xem thêm: DOANH NGHIỆP NÀO PHẢI THỰC HIỆN KIỂM TRA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán

Theo Điều 103 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Khi thay đổi kỳ kế toán, chẳng hạn như chuyển từ kỳ kế toán năm dương lịch sang kỳ kế toán khác, doanh nghiệp phải tiến hành khóa sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo các nguyên tắc quy định.

  1. Việc thay đổi kỳ kế toán phải tuân thủ theo quy định của Luật Kế toán. Khi thay đổi kỳ kế toán năm, doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính riêng cho giai đoạn giữa hai kỳ kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới.

Ví dụ: Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm 2014 theo năm dương lịch. Đến năm 2015, doanh nghiệp chuyển sang áp dụng kỳ kế toán bắt đầu từ 1/4 năm trước đến 31/3 năm sau. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính riêng cho giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/3/2015.

  1. Đối với Bảng Cân đối kế toán: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu kế thừa từ kỳ kế toán trước khi chuyển đổi sẽ được ghi nhận là số dư đầu kỳ của kỳ kế toán mới và được trình bày trong cột “Số đầu năm”.
  2. Đối với Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Số liệu từ thời điểm thay đổi kỳ kế toán đến cuối kỳ báo cáo đầu tiên sẽ được trình bày trong cột “Kỳ này”. Cột “Kỳ trước” sẽ trình bày số liệu của 12 tháng trước, tương ứng với kỳ kế toán năm hiện tại.

Ví dụ: Theo ví dụ trên, khi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ bắt đầu từ ngày 1/4/2015 và kết thúc ngày 31/3/2016, doanh nghiệp cần trình bày số liệu cho cột “Kỳ trước” tương ứng với giai đoạn từ 1/4/2014 đến 31/3/2015.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Những lưu ý cơ bản khi doanh nghiệp thay đổi kỳ kế toán”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.