Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, ra đời vào ngày 21 tháng 11 năm 2007, đã đánh dấu một bước quan trọng trong lịch sử pháp luật của Việt Nam, đặc biệt là đối với cộng đồng lao động. Từ lúc đó đến nay, việc hiểu và nắm rõ các điều chỉnh và bổ sung của luật này không chỉ là cần thiết mà còn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với người lao động, giúp họ áp dụng hiệu quả, tối ưu hóa các quy định thuế và quản lý tài chính cá nhân một cách thông minh và hiệu quả nhất.

luật thuế

Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất và những nội dung đáng lưu ý

Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất là Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 gồm có 04 chương và 35 điều luật. Cụ thể:

  • Chương I: Những quy định chung
  • Chương II: Căn cứ tính thuế và thu nhập tính thuế
    • Mục 1: Xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế
    • Mục 2: Biểu thuế
  • Chương III: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú
  • Chương IV: Điều khoản thi hành

Một số văn bản sửa đổi bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân:

  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, số 26/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2013
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, số 71/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015
luật thuế

>>> Xem thêm: KHI NÀO PHẢI NỘP THUẾ THU NHẬP BẤT THƯỜNG?

Những đối tượng nộp thuế theo quy định hiện nay là ai?

Dựa theo quy định của Điều 1 trong Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, đã được điều chỉnh và bổ sung bởi Điều 2 trong Thông tư 119/2014/TT-BTC, đối tượng cần nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Đối tượng nộp thuế

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

Theo quy định này, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm những người dân cư trú có thu nhập phải chịu thuế theo luật pháp, bất kể thu nhập đó phát sinh trong hoặc ngoài lãnh thổ của Việt Nam. Ngoài ra, cũng bao gồm các cá nhân không cư trú có thu nhập phải chịu thuế, bất kể thu nhập đó phát sinh trong lãnh thổ của Việt Nam.

thuế thu nhập cá nhân

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông tư, chỉ thị, công văn, nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành bạn có thể tham khảo.

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1. Thông tư 92/2015/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

2. Thông tư 151/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP

3. Thông tư 151/2014/TT-BTC: Sửa đổi Thông tư 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.

4. Thông tư 111/2013/TT-BTC: Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.

5. Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA: Hướng dẫn về việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân.

6. Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP: Hướng dẫn về việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng

7. Thông tư 20/2010/TT-BTC: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân

NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định 12/2015/NĐ-CP: Hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân cư trú tham gia hoạt động kinh doanh; cung cấp hướng dẫn cụ thể về các điều chỉnh, bổ sung mới về thuế thu nhập cá nhân theo luật sửa đổi và bổ sung một số điều của các luật thuế năm 2014, cũng như hướng dẫn thực hiện các quy định mới về thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

2. Thông tư 151/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP

3. Nghị định 65/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

CHỈ THỊ 

1. Chỉ thị 22/2008/CT-TTg: Hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân do Thủ tướng chính phủ ban hành.

CÔNG VĂN

1. Công văn 388/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 04/01/2023

2. Công văn 3469/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng và thưởng cho nhân viên có hiệu lực từ ngày 04/01/2023

3. Công văn 4418/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Kê khai, phân bổ thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/02/2023

4. Công văn 4418/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Về việc kê khai, phân bổ thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 09/02/2023

5. Công văn 6097/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 16/02/2023

6. Công văn 8205/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Chính sách thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 28/02/2023

7. Công văn 11000/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài có hiệu lực từ ngày 13/3/2023

8. Công văn 12764/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 20/3/2023

9. Công văn 12771/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Chính sách thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 20/3/2023

10. Công văn 13762/CTHN-HKDCN của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 có hiệu lực từ ngày 22/3/2023

11. Công văn 13510/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp mất việc có hiệu lực từ ngày 22/3/2023

12. Công văn 19297/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Thuế thu nhập cá nhân đối với lệ phí thi chứng chỉ có hiệu lực từ ngày 06/4/2023

13. Công văn 20479/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê lại lao động có hiệu lực từ ngày 10/4/2023

14. Công văn 24601/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng cho nhân viên có hiệu lực từ ngày 19/4/2023

15. Công văn 26215/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Chính sách thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 21/4/2023

16. Công văn 33037/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Chính sách thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 15/5/2023

17. Công văn 40818/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Chính sách thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 12/6/2023
18. Công văn 41573/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Về quyết toán thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 14/6/2023

19. Công văn 45192/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền nhuận bút, tiền bản quyền có hiệu lực từ ngày 30/6/2023

20. Công văn 45194/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Về kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động có hiệu lực từ ngày 30/6/2023
21. Công văn 3177/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế: Về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền được hưởng từ Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện có hiệu lực từ ngày 27/7/2023

22. Công văn 61175/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Về thuế thu nhập cá nhân từ việc trúng thưởng của người lao động có hiệu lực từ ngày 21/8/2023
23. Công văn 61182/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của lao động nước ngoài có hiệu lực từ ngày 21/8/2023
24. Công văn 63646/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Về việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân theo Hiệp định vận chuyển hàng không có hiệu lực từ ngày 30/8/2023

25. Công văn 4172/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế: Về việc đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 20/9/2023

26. Công văn 74364/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội: Về chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 18/10/2023

27. Công văn 4888/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế: Về chính sách thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 02/11/2023

28. Công văn 5001/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế: Về xác định căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế có hiệu lực từ ngày 08/11/2023

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2024”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.