Trong một thông báo mới phát hành vào ngày 18/3/2024, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình quyết toán thuế TNCN. Điều này cụ thể hóa các yêu cầu về việc chuẩn bị hồ sơ khai thuế và chú ý đến những điểm quan trọng mà người nộp thuế cần nhớ.

Khai quyết toán thuế

1. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN 

Tại điểm b tiết 9.2 và điểm b tiết 9.9 khoản 9 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN. 

Tại khoản 2 Điều 87 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định: 

2. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi. Đối với khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ quy định tại Thông tư này.

Theo đó, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN từ kỳ tính thuế năm 2024 như sau: 

a) Đối với cá nhân khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ thuế quyết toán thuế TNCN bao gồm: 

 • Điền đầy đủ thông tin vào Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN, được cung cấp trong Phụ lục II của Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Hoàn thành Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, theo mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN của Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Cung cấp bản sao (chụp từ bản chính) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm và số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Trong trường hợp không có chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ tổ chức trả thu nhập (do tổ chức đã ngừng hoạt động), cơ quan thuế sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán.
 • Đối với chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, người nộp thuế cần sử dụng bản giấy tự in, chuyển đổi từ chứng từ điện tử gốc do tổ chức, cá nhân trả thu nhập cung cấp.
 • Cung cấp bản sao giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ thông tin về tờ khai thuế thu nhập đã nộp) từ cơ quan trả thu nhập hoặc bản sao chứng từ từ Ngân hàng cho số thuế đã nộp ở nước ngoài, có xác nhận của người nộp thuế theo quy định pháp luật nước ngoài.
 • Bản sao các hóa đơn, chứng từ chứng minh các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
 • Tài liệu chứng minh số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài, nếu cá nhân nhận thu nhập từ tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và thu nhập từ nước ngoài.
 • Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Mục III của công văn này, nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc và người phụ thuộc chưa được đăng ký.
quyết toán thuế tncn

>>> Xem thêm: MỘT SỐ LƯU Ý VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2024

b) Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN như sau: 

 • Điền thông tin vào Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN, được cung cấp trong Phụ lục II của Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Lập Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần, theo mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN, cũng như Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần, theo mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN.
 • Điền thông tin vào Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, theo mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN.

Trong trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập thực hiện quyết toán thay, cá nhân cần lập Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN từ kỳ tính thuế năm 2021, theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN trong Phụ lục II của Thông tư 80/2021/TT-BTC.

2. Khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN 

Trong các trường hợp sau đây:

 1. Khi tổ chức hoặc cá nhân khai bổ sung mà không làm thay đổi nghĩa vụ thuế, chỉ cần nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không cần nộp Tờ khai bổ sung.
 2. Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm, người nộp thuế cần khai bổ sung hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý nếu có sai sót, và sau đó tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
 3. Nếu tổ chức hoặc cá nhân đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm, thì:
 • Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế, chỉ cần khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
 • Đối với tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công, cần khai bổ sung cả hồ sơ khai quyết toán thuế năm và tờ khai tháng hoặc quý nếu có sai sót tương ứng.
quyết toán thuế tncn

Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế 

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tuân theo hướng dẫn cụ thể tại Khoản 8 Điều 11 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Khi cá nhân khai và nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN trên trang web https://canhan.gdt.gov.vn, hệ thống sẽ hỗ trợ xác định cơ quan thuế quyết toán dựa trên thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm mà cá nhân đã kê khai.

1. Đối với tổ chức trả thu nhập nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó. 

2. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế 

Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại Cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú. 

Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau: 

 • Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trục tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. 
 • Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. 
 • Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. 
 • Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cư quan thuế có hồ sơ đề nghị giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế chính là cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ giảm thuế. Cơ quan thuế xử lý hồ sơ giảm thuế có trách nhiệm xử lý hồ sơ quyết toán thuế theo quy định.
quyết toán thuế tncn

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế  

Dựa vào quy định tại điểm a và điểm b Khoản 2 Điều 44 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội, thời hạn khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được quy định như sau:

 • Đối với tổ chức trả thu nhập: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế là vào ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
 • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là vào ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trong trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định, sẽ không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
 • Nếu thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thì thời hạn nộp sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó, tuân theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Hướng dẫn thủ tục khai quyết toán thuế TNCN năm 2024”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.