Luật Căn cước, được ban hành vào ngày 23/11/2023 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, là một tài liệu pháp luật quan trọng quy định về việc cấp và sử dụng thẻ căn cước công dân. Điều này đặt ra một số yêu cầu và quy định mà mọi công dân cần lưu ý và tuân thủ.

Có phải đổi lại thẻ căn cước công dân mới 

Theo Điều 46 Luật Căn cước 2023 quy định chuyển tiếp về việc sử dụng thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân đã được cấp trước khi Luật này có hiệu lực như sau: 

Điều 46. Quy định chuyển tiếp

1. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. 

2. Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp. 

3. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. 

4. Quy định về việc sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được áp dụng như đối với thẻ căn cước quy định tại Luật này cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật đó được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

căn cước công dân

>>> Xem thêm: DOANH NGHIỆP CÓ BỊ THANH TRA THUẾ KHI TẠM DỪNG KINH DOANH KHÔNG

Như vậy theo Luật Căn cước 2023, cần lưu ý: 

 • Thẻ Căn cước công dân được cấp trước ngày 01/7/2024 vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trên thẻ. Công dân có thể yêu cầu cấp đổi thẻ mới khi cần thiết. Trong trường hợp Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng, nó sẽ tiếp tục có giá trị đến hết ngày 31/12/2024.
 • Các thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân hết hạn từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 sẽ vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.
 • Các giấy tờ pháp lý đã phát hành và chứa thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân sẽ vẫn được công nhận và giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi hoặc cập nhật thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong các giấy tờ đã cấp.

Người được cấp thẻ căn cước công dân

Theo Điều 19 Luật Căn cước 2023, người được cấp thẻ căn cước bao gồm: 

 • Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam. 
 • Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. 
 • Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. 
căn cước công dân

Độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước

Căn cứ Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định công dân đến các độ tuổi sau phải thực hiện cấp đổi thẻ căn cước: 

 • Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. 
 • Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước 

Các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được quy định tại Điều 24 Luật Căn cước như sau: 

Các trường hợp cấp đổi: 

 • Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này; 
 • Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; 
 • Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật; 
 • Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước; 
 • Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính; 
 • Xác lập lại số định danh cá nhân; 
 • Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu. 

Các trường hợp cấp lại: 

 • Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được, trừ trường hợp quy định tại Điều 21 của Luật này; 
 • Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.
Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Có phải cấp đổi lại thẻ căn cước công dân theo luật căn cước 2023”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.