Trong quản lý tài chính, việc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định đóng vai trò quan trọng. Điều kiện ghi nhận TSCĐ bao gồm lợi ích kinh tế và khả năng phát sinh dòng tiền. Nguyên tắc trích khấu hao dựa trên tuổi thọ và giá trị hao mòn. Việc khấu hao tài sản chưa sử dụng là một chi phí hợp lý và cần thiết trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

tài sản cố định

Tài sản cố định là gì?

Căn cứ theo pháp lý:

 • Thông tư 45/2013/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 25/04/2013;
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 18/06/2014.

Tài sản cố định (TSCĐ) là các tài sản được sử dụng trong quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, có giá trị đáng kể và tham gia trong nhiều chu kỳ hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra lợi ích trong tương lai, đồng thời đáp ứng các điều kiện để được ghi nhận theo quy định của pháp luật.

Các loại tài sản cố định phổ biến bao gồm: phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, phần mềm và các tài sản khác có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều kiện ghi nhận tài sản cố định

Để được ghi nhận, tài sản cố định cần đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 • Mang lại lợi ích trong tương lai một cách chắc chắn.
 • Thời gian sử dụng ít nhất là 1 năm.
 • Có nguyên giá xác định tin cậy và có giá trị không dưới 30 triệu đồng.
tài sản cố định

>>> Xem thêm: 14 ĐIỀU VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ MÀ BẠN PHẢI BIẾT

Tổng quan về trích khấu hao tài sản

1. Khấu hao tài sản cố định là gì?

Theo Điều 2 Khoản 9 của Thông tư 45/2013/TT-BTC, việc khấu hao TSCĐ được định nghĩa là quá trình tính toán và phân bổ nguyên giá ban đầu vào chi phí trong thời gian trích khấu hao. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải chia nhỏ giá trị của TSCĐ theo thời gian sử dụng hợp lý và phản ánh vào báo cáo chi phí hàng tháng, hàng năm.

Quá trình này giúp doanh nghiệp tránh tình trạng một lần chi trả toàn bộ giá trị của TSCĐ một cách đột ngột, thay vào đó, nó phản ánh chi phí sử dụng tài sản đó qua từng chu kỳ sử dụng, tạo ra sự công bằng và minh bạch trong quản lý kế toán và tài chính của doanh nghiệp.

2. Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Căn cứ Điều 9 Khoản 1 Thông tư 45/2013, doanh nghiệp phải trích khấu hao của tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp, trừ những TSCĐ như: 

 • Tài sản cố định bị mất;
 • Tài sản cố định từ nguồn viện trợ không hoàn lại;
 • Tài sản cố định không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp;
 • Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền;
 • Tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn đang sử dụng cho doanh nghiệp;
 • Tài sản cố định không được hạch toán, quản lý theo dõi, hoặc TSCĐ sử dụng mục đích phúc lợi phục vụ người lao động (ngoại trừ nhà ăn, nhà nghỉ giữa ca, nhà vệ sinh…).

Vậy không phân biệt TSCĐ đã sử dụng hay chưa đưa vào sử dụng, tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao.

tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định chưa sử dụng có được ghi nhận là chi phí hợp lý?

Theo Khoản 1 Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC, các điều kiện để các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN bao gồm:

 • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.
 • Chi phí phát sinh thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên.

Theo Điểm a Khoản 2.2 Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC, các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN bao gồm: chi phí khấu hao đối với TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Kết luận là TSCĐ chưa sử dụng vẫn phải trích khấu hao, nhưng chi phí khấu hao trong thời gian tài sản cố định chưa sử dụng không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Câu hỏi thường gặp khi tính khấu hao tài sản cố định chưa sử dụng

1. Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không?

Không phân biệt TSCĐ đã sử dụng hay chưa sử dụng, tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao.

2. Tài sản cố định chưa sử dụng trích khấu hao có phải là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không?

Chi phí khấu hao TSCĐ không sử dụng, không phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh không được tính là chi phí hợp lý, vì vậy chi phí khấu hao này phải loại trừ khi tính thuế TNDN.

3. Chỉ tiêu loại chi phí khấu hao không được tính là chi phí được trừ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN?

Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN điền số tiền không được trừ vào chỉ tiêu B4 – Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập thuế.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Có thể trích khấu hao tài sản cố định chưa sử dụng được không?”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.