Quyết toán thuế TNDN chưa bao giờ là công việc dễ dàng với bất kỳ công ty nào nhất là khi kế toán của công ty anh chị không thật sự nắm hết các tính chất nghiêm trọng của loại thuế này, nếu công ty anh chị thường xuyên gặp khó khăn trong việc quyết toán thuế TNDN thì những câu hỏi bên dưới đây có thể phần nào giúp anh chị giải quyết được các vấn đề mà công ty hay gặp phải.

thuế TNDN

Có phải kê khai quyết toán thuế TNDN khi chuyển từ Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH nhiều thành viên hay không?

Việc chuyển từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH nhiều thành viên và ngược lại không phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, không thuộc trường hợp khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm chuyển đổi. Công ty thực hiện khai quyết toán thuế TNDN năm theo quy định.

Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc có được chuyển lỗ theo quy định của thuế TNDN không?

Theo văn bản pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định chuyển lỗ trong trường hợp doanh nghiệp (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) và không có quy định chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc.

Công ty chi trả tiền điện thoại và tiền xăng xe cho nhân viên thì có được tính vào chi phí được trừ?

Công ty có cơ cấu trả thu nhập cho người lao động hàng tháng bao gồm tiền điện thoại và tiền xăng xe (được quy định trong quy chế của Công ty, hợp đồng lao động và chi tiết trong bảng lương) thì công ty được tính các khoản chi này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Chi phí thuê kho chứa hàng để lưu giữ hàng hóa của Công ty có được tính vào chi phí được trừ?

Công ty phát sinh hoạt động thuê kho chứa hàng để lưu giữ hàng hoá của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan thì khoản chi phí thuê kho này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu hoạt động thuê kho nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chi phí thuê kho đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

thuế TNDN

Tiền lương, tiền công, và các khoản chi theo lương của chủ công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ có được hạch toán vào chi phí được trừ?

Khoản tiền lương mà Giám đốc Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ nhận được do chính bản thân Giám đốc chi trả không phải là thu nhập của người lao động nhận được từ người sử dụng lao động; do đó, không chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. Tiền lương, tiền công, và các khoản chi theo lương (bao gồm cả các khoản bảo hiểm) của chủ công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ (không phân biệt có hay không tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh) không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở có được tính vào chi phí được trừ

Công ty chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Nếu công ty có khoán chi tiền đi lại, tiền ở cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 2.9 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Công ty trả lương tháng thứ 13 cho người lao động thì có được hạch toán vào chi phí được trừ?

Công ty thực hiện chi trả lương tháng thứ 13 cho người lao động (theo mức Công ty tự quyết định phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động), nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Chi phí quảng cáo qua Google, Facebook của công ty cần những hồ sơ gì để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi phí quảng cáo qua Google, Facebook nếu thực tế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ về thanh toán theo quy định. Nếu không có hóa đơn (do Google, Facebook không sử dụng hóa đơn tại Việt Nam) thì phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định.

thuế TNDN

Anh chị có thể liên hệ ACC PRO để được tư vấn rõ hơn các khó khăn trong quá trình quyết toán thuế TNDN khi mới thành lập công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.