Tiếp nối phần 1, trong phần 2 này ACC PRO sẽ bổ sung thêm những thông tin còn lại để anh chị nắm rõ việc kiểm tra các con số trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình trước khi quyết toán thuế với thanh tra, cùng tìm hiểu ngay nội dung quan trọng bên dưới nhé.

quyết toán thuế

Những con số phản ánh tài khoản có số dư nợ hoặc dư có trong báo cáo khi quyết toán thuế

 • TK hàng tồn kho: Từ TK 151 tới TK 158

Tài khoản này không dư có. Bạn cần đối chiếu từng TK loại này với bảng kê xuất nhập tồn của từng tài khoản

Lưu ý :

Không để kho âm. Nếu kho âm cần kiểm tra :

+ Hàng bán đã có đầu vào nhập kho chưa

+ Xuất kho có đúng số hàng tồn không

+ Hạch toán xuất nhập có chỗ nào sai sót không

Kết chuyển giá vốn theo tháng hoặc cuối năm, nhưng đảm bảo hàng hóa, vật tư phải có trước khi xuất bán

Nếu có thành phẩm hay dịch vụ, cần tính giá thành, giá vốn hàng bán

Nếu công cụ dụng cụ xuất dùng thì không được để số dư ở TK 153

Nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng hóa, vật tư thấp hơn giá thị trường tại thời điểm 31/12 thì trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Định mức tiêu hao vật tư đã thực hiện đúng chưa. Tính giá thành lưu ý tới các khâu phân bổ và chi phí dở dang

 • Tài sản cố định

Bạn cần đối chiếu cả TK 211 và 214 với Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, với những chỉ tiêu sau:

Số lần phân bổ khấu hao

Phát sinh tăng TSCĐ nếu có

Phát sinh giảm TSCĐ nếu có

Dư nợ TK 211 phải khớp với nguyên giá của TSCĐ tại Bảng phân bổ khấu hao

Phát sinh có của TK 214 và dư có của TK 214 phải khớp với số khấu hao trong kỳ và khấu hao lũy kế

 • TK 333: Thuế và các khoản nộp Nhà nước

Tài khoản này phải mở chi tiết cho từng loại thuế. Tài khoản này có thể có cả dư nợ và dư có. Bạn cần kiểm tra các loại thuế sau:

Thuế môn bài đã kết chuyển chưa

Thuế GTGT nếu dư có, sẽ có trường hợp xảy ra như sau:

+ Thuế GTGT của tháng 12 phải nộp. Trường hợp này, bên có của TK 3331 bằng với chỉ tiêu 40 trên tờ khai 01/GTGT

+ Thuế GTGT của những kỳ trước tháng 12 chưa nộp. bên có của TK 3331 bằng với số thuế doanh nghiệp còn nộp thiếu

Thuế TNDN nếu đã tạm nộp trong kỳ mà nộp thừa thì có dư nợ TK 3334

Nếu số thuế TNDN tạm nộp trong kỳ còn thiếu, thì dư có TK 3334

Kiểm tra số phát sinh có của TK 3334 trong kỳ có đúng với chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN, mẫu 03/TNDN

Thuế TNCN đã tính đúng tính đủ chưa, có khớp với số thuế phải nộp trên tờ khai Quyết toán thuế TNCN không

 • TK 311, 3341 : Vay ngắn hạn và dài hạn

Tài khoản này không có dư nợ. Bạn nên kiểm tra cả số phát sinh và số dư cuối kỳ xem:

Phát sinh vay và trả nợ có phù hợp không.

Những trường hợp vay cá nhân, cần làm thủ tục trả lãi, hoặc tính lãi vào chi phí trong kỳ

 • Tiền lương và các khoản tính theo lương

Tài khoản này không dư nợ, chỉ dư có khi doanh nghiệp trích lương dự phòng (mức trích dự phòng không quá 17% của lương thực hiện trong năm). Nếu quỹ lương âm, cần kiểm tra:

– Đã trích đủ lương chưa

– Có chi nhầm không

– Đã hạch toán các khoản phụ cấp cho người lao động như: ăn trưa, trang phục … chưa

– Đã trích đủ BHXH cho người lao động chưa (cả trích từ lương, và từ chi phí)

– Đã nộp đủ các khoản bảo hiểm cho người lao động chưa

 • Vốn chủ : TK 411.421

Tài khoản này luôn dư có. khi kiểm tra tài khoản này cần xem:

– Có thay đổi gì về vốn không, nếu thay đổi đã làm tờ khai bổ xung thuế môn bài cho năm sau chưa?

– Đã kết chuyển lợi nhuận của năm trước về 4211 chưa

– Đã hạch toán thuế TNDN chưa

– Lỗ của những năm trước có còn để chuyển lỗ vào thu nhập năm nay không

quyết toán thuế

Những con số tài khoản không có số dư và được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh khi quyết toán thuế

Nếu trong phần trước anh chị đã hiểu được những con số phản ánh tài khoản có số dư nợ hoặc dư có trong báo cáo khi quyết toán thuế thì trong phần này cùng tìm hiểu ngay những con số ngược lại nhé.

 • TK 511: Doanh thu cung ứng hàng hóa và dịch vụ

TK 711: Thu nhập khác

Tài khoản này không có số dư. Bạn cần kiểm tra nhanh trong số phát sinh

Xem lại các khoản doanh thu đã hạch toán đủ chưa. Phát sinh có của TK 511, 711 phải bằng với các chỉ tiêu: Hàng hóa dịch vụ bán ra trên tờ khai 01/GTGT của 12 tháng

Còn những khoản thu nhập nào không phải xuất hóa đơn, không nằm trên tờ khai 01/GTGT đã hạch toán đủ chưa

Thuế GTGT trực tiếp, thuế XK hạch toán vào bên Nợ TK 511

Những khoản giảm trừ doanh thu đã hạch toán đủ chưa

 • TK 632: Giá vốn hàng bán

Tài khoản này không có số dư. Bạn cần kiểm tra ở số phát sinh để thấy được những cái bất cập

Giá vốn hàng bán đã kết chuyển chưa

Trường hợp thành phẩm xuất bán đã tính giá thành và kết chuyển giá vốn chưa

Giá vốn của dịch vụ đã được tính đủ, tính đúng chưa. Những trường hợp chi phí dở dang còn chuyển kỳ sau đã đúng chưa

Những khoản giá vốn không được trừ cần được tập hợp để loại trừ khi tính thuế TNDN như: Chứng từ không hợp lệ, không thanh toán qua ngân hàng…

 • TK 642, Chi phí quản lý

Tài khoản này không còn số dư. Bạn kiểm tra nhanh trong số phát sinh để phát hiện sai sót

Hạch toán vào chi phí quản lý hay chi phí bán hàng

Những khoản chi phí không được trừ cần được tập hợp để loại trừ khi tính thuế TNDN như:

+ Những chi phí vượt mức khống chế 15% của thuế TNDN

+ Những hóa đơn không thanh toán qua ngân hàng

+ Chứng từ không hợp lệ

 • TK 811: Chi phí khác

Tài khoản này không còn số dư. Bạn kiểm tra nhanh trong số phát sinh để phát hiện sai sót

Chi phí khác có phù hợp với thu nhập khác không

Những chi phí nào hạch toán vào TK này cần loại trước khi xác định thuế TNDN

 • TK 821 : Thuế TNDN hiện hành

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. Số phát sinh bên nợ của TK này sẽ bằng số thuế phải nộp trên tờ khai quyết toán thuế TNDN ( Chỉ tiêu E tờ khai 03/TNDN)

 • TK 911 : Xác định kết quả kinh doanh

Tài khoản này không có số dư. Nếu bạn đã làm đúng được những tài khoản trên, thì tài khoản 911 sẽ không còn sai sót. Nếu TK này có số dư thì cần xem lại đã có TK nào kết chuyển sai.

quyết toán thuế

Mọi thắc mắc về báo cáo tài chính khi quyết toán thuế cho doanh nghiệp anh chị có thể liên lạc với ACC PRO để được tư vấn thêm, mọi tư vấn đều là miễn phí !!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.