Năm 2024 chứng kiến sự ra đời của nhiều doanh nghiệp mới, và việc xác định kỳ tính thuế TNDN đối với họ là một vấn đề quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu cách các doanh nghiệp này sẽ phải đối mặt với quy định về kỳ tính thuế và những điểm cần chú ý trong quá trình này.

Đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2024

Luật thuế TNDN 2008 và hướng dẫn tại Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định rõ ràng về các đối tượng phải nộp thuế TNDN trong năm 2024. Đây bao gồm các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của nhiều luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác. Cụ thể, các loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty TNHH, tổ chức hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, và nhiều hình thức khác đều nằm trong phạm vi này.

Các đơn vị công lập và ngoài công lập thực hiện sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cũng chịu thuế trong mọi lĩnh vực. Ngoài ra, các tổ chức theo Luật Hợp tác xã và doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam cũng phải tuân theo các quy định này, bao gồm việc nộp thuế đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam và ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động của họ.

Ngoài các điều khoản về nộp thuế đối với thu nhập tại Việt Nam, quy định cũng tập trung vào việc xác định cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài, như chi nhánh, văn phòng điều hành, công xưởng, công trình xây dựng, hoặc các đại lý đại diện cho doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Thông qua việc này, quy định rõ ràng việc nộp thuế đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam, đặc biệt là liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ trong nước.

Những lưu ý về kỳ tính thuế TNDN 2024

Kỳ tính thuế TNDN đề cập đến thời kỳ cụ thể để xác định số tiền thuế doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước, theo quy định của luật thuế. Quy định này, theo Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019, cho phép lựa chọn kỳ tính thuế theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, trừ khi áp dụng cho doanh nghiệp nước ngoài có kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập.

Hướng dẫn cụ thể về cách xác định kỳ tính thuế TNDN và điều chỉnh kỳ tính thuế đối với các doanh nghiệp mới thành lập, cũng như những thay đổi như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách và giải thể sẽ được trình bày dưới đây, nhấn mạnh vào các điểm quan trọng cần lưu ý trong quá trình này.

1. Kỳ tính thuế TNDN của công ty cổ phần

Kỳ tính thuế TNDN cho công ty cổ phần là thời gian quy định để xác định số tiền thuế phải nộp theo luật thuế.

Đối với công ty cổ phần, kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch (từ 01/01 đến 31/12). Trường hợp công ty này sử dụng năm tài chính khác với năm dương lịch, kỳ tính thuế sẽ tuân theo năm tài chính được áp dụng.

Quyết định về kỳ tính thuế được công ty cổ phần chọn lựa khi đăng ký thành lập doanh nghiệp ban đầu với Phòng Đăng ký kinh doanh. Thông tin về kỳ tính thuế được ghi rõ trong phần “Thông tin đăng ký thuế” của Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

2. Kỳ tính thuế TNDN của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Kỳ tính thuế TNDN của công ty TNHH có ít nhất hai thành viên là đơn vị thời gian để xác định số tiền thuế cần nộp theo quy định của luật thuế.

Đối với công ty TNHH có ít nhất hai thành viên, kỳ tính thuế được áp dụng theo năm dương lịch (từ 01/01 đến 31/12). Trong trường hợp công ty này sử dụng năm tài chính khác với năm dương lịch, kỳ tính thuế sẽ tuân theo năm tài chính mà công ty đang áp dụng.

Công ty TNHH có ít nhất hai thành viên sẽ chọn kỳ tính thuế khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp ban đầu tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Thông tin về kỳ tính thuế sẽ được ghi rõ trong phần “Thông tin đăng ký thuế” của Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

3. Kỳ tính thuế TNDN của công ty TNHH một thành viên

Kỳ tính thuế TNDN đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chính là khoảng thời gian để xác định số tiền thuế TNDN phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế.

Kỳ tính thuế TNDN của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được xác định theo năm dương lịch (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12), trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lựa chọn kỳ tính thuế khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (nội dung về kỳ tính thuế được thể hiện trong mục “Thông tin đăng ký thuế” của Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp).

>>> Xem thêm: Thông tin mới nhất về sửa luật về thuế TNDN, VAT, TNCN

4. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty hợp danh

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh chính là khoảng thời gian để xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế.

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty hợp danh được xác định theo năm dương lịch (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12), trường hợp công ty hợp danh áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng.

Công ty hợp danh lựa chọn kỳ tính thuế khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu với Phòng Đăng ký kinh doanh (nội dung về kỳ tính thuế được thể hiện trong mục “Thông tin đăng ký thuế” của Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp). 

5. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân chính là khoảng thời gian để xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế.

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân được xác định theo năm dương lịch (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12), trường hợp doanh nghiệp tư nhân áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng.

Doanh nghiệp tư nhân lựa chọn kỳ tính thuế khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu với Phòng Đăng ký kinh doanh (nội dung về kỳ tính thuế được thể hiện trong mục “Thông tin đăng ký thuế” của Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp). 

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Những lưu ý về ký tính thuế TNDN năm 2024”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.