Giải trình sổ sách kế toán với thanh tra thuế chưa bao giờ là việc làm làm “Dễ chịu” với bất kỳ doanh nghiệp nào, tuy nhiên nếu không giải trình đầy đủ các loại sổ sách kế toán bên dưới đây thì doanh nghiệp khó lòng mà kinh doanh một cách bền vững. Tốt nhất là anh chị nên giải trình đầy đủ 14 loại sổ sách kế toán bên dưới đây khi thanh tra đột ngột xuất hiện.

sổ sách kế toán

14 loại sổ sách kế toán mà doanh nghiệp cần phải giải trình đầy đủ với thanh tra thuế

1 Sổ cái

– Bìa xanh

– In toàn bộ sổ cái 1 tháng đóng thành cuốn mỗi tháng là 01 cuốn từ TK loại 01 – đến TK loại 09

2 Chứng từ thu chi và khai báo thuế

– Bìa xanh

+ Hồ sơ gồm:

– Báo cáo thuế tháng/ quý

– Bảng kê phụ lục bán ra và mua vào

– Giấy xác nhận nộp tờ khai qua mạng của tổng cục thuế

– Báo cáo sử dụng hóa đơn

– Phiếu thu, phiếu chi, phiếu hạch toán công nợ

– Hóa đơn đầu Ra liên xanh sắp trước + phiếu thu tiền hoặc phiếu công nợ hạch toán

– Hóa đơn đầu vào + Phiếu chi tiền hoặc phiếu công nợ hạch toán + phiếu nhập kho

– Thông báo phát hành hóa đơn

– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng tháng kẹp cuối tập chứng từ

3 Bảng tổng hợp công nợ

– Bìa xanh

– Bảng tổng hợp công nợ : in từ tháng 01 đến tháng 12

Ghi chú: in thành 01 bản kẹp chứng từ thu chi , 01 bản tách làm 1 tập để phục vụ kiểm tra của cán bộ thuế kiểm tra đối chiếu với hóa đơn

– Sổ chi tiết công nợ: in từ tháng 01 đến tháng 12

Chú ý:

– Có thể in bảng tổng hợp công nợ 12 tháng thành 01 cuốn

– Có thể in sổ chi tiết công nợ 12 tháng thành 01 cuốn nếu ít, nhiều có thể chia làm nhiều cuốn

– TK in là TK 131,331

sổ sách kế toán

4 Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho NVL, HH

– Bìa xanh

Phát sinh ít

– In bảng kê nhập xuất tồn từ tháng 01 đến tháng 12 năm tài chính + sổ chi tiết NVL , HH

Phát sinh nhiều

– In tổng hợp NXT từ tháng 01- đến tháng 12 thành 01 cuốn hoặc nhiều cuốn

– Ịn sổ chi tiết NVL, HH thành nhiều cuốn

– Tài khoản in là: 152,155,156,153

5 Sổ tiền gửi ngân hàng

– Bìa xanh

– Sao kê chi tiết ngân hàng

– In sổ tiền gửi ngân hàng từ tháng 01- đến tháng 12 đóng lại 1 cuốn

– TK in là TK 112

6 Sổ quỹ tiền mặt

– Bìa xanh

– In sổ sổ quỹ tiền mặt từ tháng 01- đến tháng 12 đóng lại 1 cuốn

7 Sổ Nhật Ký Chung

– Bìa xanh

– In NKC từ tháng 01 đến tháng 12 đóng thành cuốn, nếu nhiều chia làm nhiều cuốn, ít thì đóng lại thành 01 cuốn

8 Bảng Phân bổ khấu hao và phân bổ chi phí trả trước

– Bìa xanh

– In Bảng khấu hao và phân bổ chi phí trả trước ngắn và dài hạn từ tháng 01 đến tháng 12

– Tài khoản : 142,242,214

9 Báo cáo tài chính

+ Báo cáo tài chính

– Bảng cân đối kế toán

– Bảng cân đối tài khoản phát sinh

– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

– Lưu chuyển tiền tệ

– Thuyết minh báo cáo tài chính

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN

– Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

– Phụ lục chuyển lỗ ( nếu có)

– Phụ lục ưu đãi thuế ( nếu có)

+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN

– Giấy xác nhận nộp tờ khai qua mạng của tổng cục thuế

Chú ý: anh chị nên in báo cáo tài chính đã nộp lập thành 2 bản để sau này 1 bản để sau này gửi cơ quan thuế khi kiểm tra tại doanh nghiệp. Báo cáo tài chính sau khi nộp cơ quan thuế lập 01 bản nộp cơ quan thống kê, và nộp cái mẫu cho cơ quan thống kê.

sổ sách kế toán

Bên trên chỉ mới là 9 loại sổ sách kế toán và còn đến 5 loại sổ sách quan trọng nữa mà doanh nghiệp cần phải giải trình với thanh tra thuế và ACC PRO sẽ bổ sung các loại còn lại trong phần kế tiếp, anh chị nhớ theo dõi và đừng bỏ sót những nội dung quan trọng trong phần tiếp theo nhé.

Mọi chi tiết về sổ sách kế toán cần trình cho thanh tra thuế anh chị có thể liên lạc với ACC PRO để được tư vấn thêm, mọi tư vấn đều là miễn phí !!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.